Žijeme zdravě
Napište nám

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky. Antonie Smolková se sídlem, Sídliště čp. 992, Třemošná, 330 11 (dále jen „Zprostředkovatel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky Zprostředkovatele upravují vzájemná práva a povinnosti a další z tohoto vyplývající právní a jiné vztahy fyzických a právnických osob (dále jen „uživatel“) v souvislosti s jejich využíváním webu www.zdrave.store provozovaného Zprostředkovatelem (dále jen „portál“).

2. Web funguje jako doporučení a srovnání doplňků stravy, přičemž umožňuje srovnávat různé nabídky produktů třetích osob, tj. dodavatelů nebo poskytovatelů (dále jen „dodavatel“), kdy uživatel má možnost vybrat si tu z nabídek, kterou si dle svého uvážení vyhodnotí jako nejvhodnější, a pokud to portál u vybraného dodavatele bude umožňovat, objednat si produkt nebo službu jeho prostřednictvím.

3. Při veškeré komunikaci se Zprostředkovatelem a jakémkoliv informování nebo zadávání osobních a jiných údajů uživatele na portálu je uživatel povinen uvádět všechny tyto údaje správně a v souladu se skutečností. Údaje sdělené Zprostředkovateli je poté uživatel při jakékoliv jejich změně povinen Zprostředkovateli bezodkladně sdělit.

4. Stávající znění obchodních podmínek může být Zprostředkovatelem měněno a doplňováno (tj. aktualizováno) dle vyvstalých potřeb, přičemž práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek tímto zůstávají nedotčena.

5. Web funguje v rámci svého provozu neustále (tj. 24 hodin denně/7 dní v týdnu). Uživatel však bere na vědomí, že funkčnost portálu může být přerušena, a to z jakéhokoliv důvodu, zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Zprostředkovatele apod.

II. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU (SMLOUVY)

1. Na webu jsou uvedeny produkty nabízených jejich různými dodavateli, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených produktů a služeb. Ceny nabízených produktů a služeb mohou být na portálu uvedeny orientačně, přičemž relevantní jsou vždy výhradně ceny produktů a služeb stanovené jejich dodavatelem. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za to, že následným jednáním uživatel s dodavatelem uzavře konkrétní smluvní závazek za cenu jinou, než je cena uvedená na portálu. Tímto ustanovením tak není omezena možnost dodavatele nebo Zprostředkovatele uzavřít s uživatelem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškeré nabídky produktů a služeb umístěné na portálu jsou nezávazné a Zprostředkovatel ani dodavatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu v rámci nabízeného.

3. Zprostředkovatel srovnává podmínky dodavatelů produktů a poskytovatelů služeb na portálu, a to na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně sjednaných podmínek s jednotlivými dodavateli. Samotné srovnání nabídek portálu je zpravidla orientační. Zprostředkovatel není povinen na portálu zveřejňovat veškeré nabídky všech dodavatelů daného produktu nebo služby na daném (relevantním) trhu.

4. Pro objednání (zprostředkování) možnosti uzavření smlouvy na poskytování služby nebo koupi produktu je uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na webu třetích stran.

III. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Uživatel není oprávněn při využívání rozhraní portálu používat jakékoliv mechanismy, software nebo jiné metody a postupy, které by mohly mít jakékoliv negativní dopady na provoz portálu nebo na údaje uživatelů (např. neoprávněně sbírat data za pomoci tzv. botů apod.). Portál je možné užívat jen v rozsahu, který se negativně nedotýká práv ostatních uživatelů a Zprostředkovatele.

2. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za jakékoliv chyby vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů třetích osob do portálu nebo jeho užití v rozporu s jeho určením.

3. Doplňující informace k nabízené službě poskytuje Zprostředkovatel prostřednictvím e-mailu: zajemeu@email.cz

4. Zprostředkovatel je oprávněn k podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění získaného dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek ve vztahu k fyzickým osobám v rozporu se zákonem, použije se v takovém případě zákonná úprava; to neplatí v případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek v rozporu s jiným ustanovením obchodních podmínek, použije se to ustanovení, které je pro spotřebitele, resp. uživatele příznivější.

2. V případě vyplnění objednávkového formuláře zástupcem právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů může být následné uzavření smlouvy řešeno individuálně, tedy odlišně od postupu uzavírání smluv definovaného v těchto obchodních podmínkách.

3. Dojde-li ke změně obchodních podmínek, přičemž se některé ustanovení stávajících podmínek stane neplatným, nemá tato neplatnost vliv na ustanovení ostatní; v kolizi se použije odst. 1. Případné změny a doplňky obchodních podmínek budou prováděny pouze písemnou formou, přičemž při každé změně bude změněna i verze obchodních podmínek.

4. Kontaktní údaje Zprostředkovatele: Emailová adresa pro doručování elektronické pošty: vyziva-zdrave@email.cz

5. Samotné užívání portálu uživatelem v souladu s relevantními právními předpisy a těmito obchodními podmínkami je bezplatné.

6. Bude-li vztah mezi Zprostředkovatelem a uživatelem obsahovat mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že se takový vztah bude řídit českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z jiných závazných právních předpisů. 

7. Veškeré právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se při užívání portálu řídí účinnými právními předpisy České republiky.

8. Tyto obchodními podmínky nabývají účinnosti níže uvedeným dnem jejich vydání.

V Třemošné dne 11.2.2023

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ, ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR“)

Správce osobních údajů: Antonie Smolková se sídlem, Sídliště čp. 992, Třemošná, 330 11.

Adresa webových stránek: www.zdrave.store

Na webových stránkách neshromažďujeme žádná osobní a citlivá data. Na webu nejsou žádné kontaktní ani jiné formuláře, které by sloužily k vyplnění údajů o návštěvníkovi/uživateli. Web nepoužívá žádné statistické ani analytické nástroje, které by uchovávaly jakákoli data. Web nepoužívá ani neshromažďuje žádná data třetích stran.